Gravitation V

Gravitation V, 22×30 Acrylic on Paper