Sea of Days V

Sea of Days V (30x22 Monotype 2014)

Sea of Days V, 30×22 Monotype